Lyrics

Mercy Chinwo – Only You Satisfy Lyrics

Mercy Chinwo Only You Satisfy Lyrics

Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh

Jesus only you satisfy
Jesus only you satisfy

I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus
I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus
Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus

Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh

I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus
I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus
Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus

Life without you is meaningless
Life without you is hopeless
Life without you is empty Jesus

You are my hope
You are my life
You are my everything
You are my hope
You are my life Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only You Jesus

I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus
I’ll be nothing without you
I’ll go nowhere without you
There is no me without you Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus
Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus
Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus

Only you, only you
Only you satisfy
Only you, only you Jesus