Lyrics

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sola Allyson Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sèbí mo déb’ í laïsénikan tó’ dì mí ló’ wó mú
Sèbímoédb’ílaïsénikantó’ dìmíló’wómú
Àwon tó’ ye kó’ n dì mí ló’ wó mú wón on pà mí ti
Öye irin mi oyé won
Ïrin mo níláti rïn mo rin
Ïrírí tí mo ní láti ní mo ní ïgbaïrânwó dé o
Öpò yí mi ká wón dì mí ló’ wó mú

Wón dì mí l’ówó mú wón p’agbo yí mi ká
Wón dì mí ló’ wó mú wón súugba à mi
Wón ló’ ye ïrin mi wón gbé mi ló’wó ró

A mú mi dé’bí tíò s’énïkan t’ó dì mí l’ówó mú
Amúmidébitiosé’nikantó’ dimilówomu
Àwon tó’ ey kó’ n dì mí ló’ wó mú
Wón yni mí nü öye irin mi òéy won
Irin mo níláti rin mo rin
Ïrírí tí mo ní láti ní mo ní
Igba iränwo reé o
Öpò yí mi ká wón dì mí ló’wó mú

B’óo bán r\r’ tmn àjò láïsénìkan tó’ dì ó l’ówó mú
B’óo báñ r’irin àjò láïsénikan tó’ di ó ló’ wó mú
Àwon tó’ ye k’óndìól’ówómú
Ïsèdá n kó won po ó n kó won jo
Irin t’ó níláti rïn wa rïn
Àrírí tí o ní láti ní wãá ní
Ïgbà ïrânwó á dé o
Ôpò áyí oká wón ádì ól’ówó mú

Wón á di ó ló’wó mú wón á pa’gbo yí o ka
Wón ádió ló’ wó mú wón á suugbá àer
Wóná di ó ló’ wó mú wón á gbé o ló’ wó ró

A múmi débitíò sé’ nikan tó’ dì mí ló’ wó mú
Amú mi débítíò sé’ nikan tó’ di mí lówó mú
Àwon tó’ ye kó’ n dì mí ló’ wó mú wón yni mínù
Öye irin mi oyé won
Ïrìn mo níláti rìn mo rìn
Èrírí tí mo ní láti ní mo ní
Ïgbà ïränwó rèé o
Öpò yí mi ká wón dì mí lówó mú

Ïgbà ïränwó rèé o
Öpò yí mi ká wón dì mí ló’ wó mú

Îgbà ïrânwó áwá o
Öpo ayí oká wón ádió ló’ wó mú

Ïgba iränwó áwã o
Öpo ayí o ká wón á dió ló’ wó mú

Îgbà ïrànwó dé o
Ôpò yí mi ká wón dì mí l’ówó mú